Služby

Mnohé organizácie účtovníctvo považujú za súbor účtov, ktoré sa raz ročne použijú pri zostavení účtovnej závierky a daňového priznania za účelom splnenia si povinnosti voči štátnym orgánom.

„avšak účtovníctvo môže poskytnúť oveľa viac"

Účtovníctvo & Finančné výkazy

Manažérske účtovníctvo, mesačne, štvrťročne alebo polročne, môže dostatočne v predstihu poskytnúť informácie manažérom firiem, čo im umožňuje robiť včasné rozhodnutia, ktoré majú skutočný vplyv na úspech a hladké fungovanie ich podnikania. ROVES poskytuje správne vedené účtovníctvo, znalosti aj skúsenosti, aby ich klienti mohli využiť ako cenný manažérsky nástroj. Ukážeme vám, ako môžete skutočne čerpať z informácií o stave a pohybe majetku a záväzkov, o rozdiele výnosov a nákladov, o príjmoch a výdavkoch a o výsledku hospodárenia. Poradíme vám, ako môžete skutočne ťažiť z vašich finančných reportov.

Vedenie účtovníctva

Klient je pridelený jednému účtovníkovi. Do 5. dňa po ukončení mesiaca nám doručí všetky účtovné doklady – väčšie firmy cca 3 x do mesiaca. V prípade vedenia Online účtovníctva, sa nám doklady od klienta prenášajú elektronicky dohodnutou formou. U nás doklady zaúčtujeme, vyhotovíme daňové priznanie k DPH. Následne zasielame klientovi informáciu o finančnej situácii a výsledku hospodárenia, a o prehľade neuhradených pohľadávok a záväzkov (elektronickou formou v PDF formáte, v Exceli, resp. v papierovej podobe). V niektorých prípadoch sme s klientmi dohodnutí aj na vyhotovovaní faktúr pre ich odberateľov. Tlačové výstupy môžeme zabezpečiť aj v jazykovej mutácii (nemeckej, anglickej). Po ukončení roka prebieha činnosť súvisiaca s uzatváraním účtovných kníh, t.j. účtovná analýza, základom ktorej je inventarizácia; následne daňová analýza, ktorá slúži ako podklad k vyhotoveniu daňového priznania k dani z príjmov; potom uzatvorenie účtovných kníh; a napokon vyhotovenie účtovnej závierky.

Zdanenie

Efektívne plánovanie daní často umožňuje daňovým poplatníkom minimalizovať budúce daňové výdavky. Dôležitým aspektom našich služieb je zabezpečenie, aby naši klienti neplatili viac, než je potrebné. Využívame všetky dostupné nástroje na optimalizáciu vašich daní. Od prípravy vlastného výpočtu daňového základu a dane z príjmov, až po posúdenie, či sa využili všetky dostupné daňovo uznateľné výdavky a úľavy, ktoré máte k dispozícii v súlade s platnou legislatívou v oblasti daní.

Audit a jeho zabezpečenie

Všetky podniky musia viesť účtovníctvo, ktoré závisí od typu podnikania, jeho veľkosti, štruktúry a zložitosti. V niektorých prípadoch môže byť vyžadovaný audit účtovnej závierky, ktorý overuje, či sú všetky zverejnené informácie v súlade so skutočnou finančnou situáciou firmy. Tento proces auditu poskytuje uistenie pre interných aj externých používateľov účtovnej závierky, ktorými sú napríklad riaditelia, akcionári, finančníci, ale aj štátne orgány. Naša firma spolupracuje s viacerými audítormi, ktorí majú bohaté skúsenosti v celom rade štatutárnych auditov pre komerčné aj neziskové organizácie. Proces auditu môže indikovať oblasť slabých miest v podnikaní. S využitím našich skúseností ponúkame praktické rady ako ich eliminovať.

Kontroly

Daňová kontrola zo strany daňového úradu sa môže prejaviť ako vysoko stresujúce a znepokojujúce obdobie. Otázky zo strany kontrolórov často odvracajú pozornosť majiteľa podniku zo sústredenia sa na dôležité úlohy v ich živote, ako z oblasti podnikateľskej, tak aj súkromnej. Snažíme sa uskutočňovať daňové a iné kontroly v našich priestoroch. Súčinnosť pri daňovej kontrole vykonávame na základe splnomocnenia, ktoré nám klient udelí. Naším cieľom je pomôcť vyriešiť všetky nároky daňových kontrolórov efektívne a včas, a zabezpečiť, aby ste boli informovaní o jej priebehu počas celého procesu.

Plánovanie a poradenstvo

Na dnešnom trhu plnom výziev je nevyhnutné, aby všetci vlastníci podnikov boli vybavení tak, aby vedeli urobiť včasné a kompetentné rozhodnutia ohľadom ich podnikania. Náš tím má potrebné zručnosti na zváženie všetkých možností, a poradí vám najvhodnejšie stratégie pre vašu firmu. Pomôžeme vám identifikovať nielen vaše obchodné silné stránky, a ako ich možno čo najlepšie využiť, ale aj vaše slabiny a spôsoby, akými ich môžete prekonať. Môžeme vám asistovať pri dizajne a implementácii manažérskych reportov, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti, ktorými možno riadiť vašu organizáciu. Či už začínate v podnikaní alebo hľadáte východisko, ROVES je schopný poskytnúť vám vhodné nástroje pre najlepšie možné rozhodnutia.

Mzdy

S neustále sa meniacou legislatívou, je pre niektoré organizácie možnosť outsourcingu mzdovej agendy často najlepším riešením. Ponúkame flexibilné služby, ktoré vyhovujú meniacim sa potrebám rôznym podnikom – veľkým i malým. Uvedomujeme si dôležitosť poskytovania dôverného charakteru mzdovej agendy. Spracovanie mzdovej agendy u nás prebieha elektronickou formou. Klient nám poskytne podklady na mzdy, účtovník mzdy spracuje, elektronicky podá potrebné výkazy a dohodnutou formou odošle klientovi potrebné výstupy – výplatné pásky, príkazy na úhradu miezd a odvodov, rekapituláciu, prehľad odvodov a iné.

Daň z pridanej hodnoty

Od registrácie na účely DPH až po jej zrušenie ponúka ROVES kompletný servis. Náš skúsený tím v oblasti DPH je schopný zabezpečiť vedenie evidencie pre účely DPH, zasielanie daňových priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov na príslušný daňový úrad. Dokážeme zabezpečiť vrátenie DPH z iného členského štátu.

Virtuálne sídlo

Niektorí naši klienti využívajú výhody virtuálneho sídla na adrese našej spoločnosti. Služby spočívajú v poskytovaní poštovej adresy, preberaní a úschovy pošty a oznamovaní o prijatí zásielky a to vopred dohodnutou formou.